Členská schůze DVO 22.6.2021

P O Z V Á N K A

 

Představenstvo Družstva vlastníků odrůd svolává řádnou členskou schůzi na úterý 22. června 2021 od 13,00 hod. do velkého sálu hotelu Černigov, Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové     

Program jednání členské schůze

1.      Zahájení

2.      Volba předsedajícího a orgánů členské schůze

3.      Zpráva o činnosti družstva v hospodářském roce 2020/2021

4.      Monitoring využívání neuznaného osiva

5.      Projednání účetní závěrky za účetní období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021

6.      Zpráva kontrolní komise

7.      Schválení účetní uzávěrky

8.      Rozpočet na hospodářský rok 2021/2022 a jeho schválení

9.      Diskuse   

10.  Usnesení z členské schůze

11.  Závěr

Účetní závěrka bude zpřístupněna v sídle družstva od 14. června 2021.

Upozornění: Členské schůze se účastní statutární zástupci členů nebo zplnomocněné osoby

                     písemnou plnou mocí, kterou předloží při prezenci.

Aktuální speciální režimová opatření v souvislosti s epidemií onemocnění COVID – 19:

Představenstvo upozorňuje, že v souvislosti s epidemií způsobenou onemocněním COVID – 19 je třeba, aby zástupci členů při účasti na členské schůzi dodržovali veškeré povinnosti vyplývající z opatření vydaných příslušnými ministerstvy a vládou ČR účinných ke dni konání akce.

 

V Troubsku, 4. dubna 2021

  Ing. Jiří Horák

    předseda představenstva

 


Členská schůze DVO náhradní termín

Představenstvo Družstva Vlastníků odrůd svolává členskou schůzi na středu 22.5.2019 od 10 :30 do sálu č. 4 Hotel - Restaurant Tři Věžičky , Střítež u Jihlavy 11

Pozvánka v příloze